Tietosuoja


 

Asiakas- ja sidosryhmä tietosuojaseloste

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 sekä henkilötietolain 523/1999 10§ ja 12§ mukainen tietosuojaseloste ja seloste käsittelytoimista.

Rekisterinpitäjä:
Nortool Oy
y-tunnus: 0619328-8
osoite: Lehtimäentie 7-9, 21290 Rusko
puhelin:02-4368 000

Rekisteriasioista vastaava henkilö:
Marco Halén
sähköposti: info@turunsarjatuote.fi

Rekisterin nimi:
Asiakas- ja sidosryhmärekisteri

Rekisterin tietosisältö:
Rekisterissä voidaan käsitellä potentiaaliset henkilö- ja yhteisöasiakkaat, toimittajat ja sidosryhmätiedot, niiden organisaatiot sekä yhteystiedot em. yhteisöissä. Asiakkaista, organisaatioista ja yhteisöistä voidaan tallentaa tietoja mahdollisuuksista yhteistyöhön ja yrityksen käyttämien laitteista ja teknologioista. Tämän lisäksi voidaan tallentaa em. ryhmiin ja organisaatioihin ja yhteisöihin kohdistetut toimenpiteet (kuten markkinointi, viestintä, neuvottelut, yms. yhteydenpito)

Perustiedot kuten:
– yrityksen tai yhteisön nimi
– y-tunnus tai VAT-tunnus
– etu-ja sukunimet
– henkilötunnus
– titteli ja työurahistoria
– sukupuoli
– yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoite)
– pankkiyhteystiedot
– tämän lisäksi rekisterin piiriin kuuluvan henkilön vierailu yhtiön tiloissa luo valvontakameroiden videotallenteen.

Rekisterissä voidaan käsitellä kaikkien yllä lueteltujen tietotyyppien muutostietoja.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yritys- ja henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakas- toimittaja- ja sidosryhmäsuhteiden hoito, viestintä ja monikanava kontaktointi. Rekisteritietojen käsittely voi perustua myös sopimukseen, em. ryhmien suostumukseen tai em. tahon yhtiölle antamaan toimeksiantoon. Tietoja käytetään tuotteiden ja palveluiden markkinointiin ja myyntiin. Rekisterissä voi pitää sisällään menneitä, voimassa olevia ja potentiaalisia asiakas- toimittaja- ja sidosryhmäsuhteiden rekisteritietoja.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteriin tallennettuja ei luovuteta organisaation ulkopuolisille ilman suostumusta, ellei kyseessä ole yleisiä ja julkisia tietoja, jotka ovat saatavissa esim. ko. henkilö- ja yhteisöasiakkaan, toimittajan ja sidosryhmän julkaisemalla taholla. Näitä voivat olla lehdet, internetsivut, tms.

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n jäsenvaltioiden tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolain säädännön vaatimuksia.

Rekisterin suojausperiaatteet

Henkilötietoja tallennetaan sekä sähköisiin tietokantoihin että manuaalisesti yllä pidettäviin aineistoihin. Sähköisesti käsiteltävät tietokannat ovat suojattu palokuurein, salasanoin ja muilla tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin. Manuaalisesti ylläpidettävät ja käsiteltävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy kielletty.

Henkilötietoihin pääsevät käsiksi erikseen määritellyt ja yksilöidyt henkilöt, joiden tehtävien hoitaminen edellyttää rekisteriin tallennuttujen henkilötietojen käsittelyä.

Tarkastus- ja korjausoikeus

Rekisteröidyillä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevien tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle rekisterinpitäjän yllä ilmoitettuun osoitteeseen ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Pyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterin pitäjän luona henkilöllisyyden varmentamalla.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterin pitäjään. Korjauspyyntö tulee tehdä yksilöidysti siten, että rekisterissä oleva virhe voidaan helposti havaita ja korjata oikeilla tiedoilla.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Reksiterinpitäjä kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuoja selostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.

Päivitetty 15.10.2018